ارسال ایمیل با امکان افزودن فایل با Gmail

برای ارسال ایمیل ابتدا لازم است کتابخانه مورد نیاز را به پروژه خود بیفزاید .

برای رسیدن به این مقصود :

در solution explorer  کلیک راست و گزینه add a reference  را انتخاب و  بعد بر روی تبNET کلیک و System.Net.Mail. را انتخاب نماید .

public void SendMailUsingGMail()
{
    try
    {
        MailMessage mailMessage = new MailMessage();
        mailMessage.From = new MailAddress("sender@gmail.com");
        //receiver email adress
        mailMessage.To.Add("receiver@gmail.com");
        //subject of the email
        mailMessage.Subject = "This is a subject";
        //attach the file
        mailMessage.Attachments.Add(new Attachment(@"C:\\attachedfile.jpg"));
        mailMessage.Body = "Body of the email";
        mailMessage.IsBodyHtml = true;
        //SMTP client
        SmtpClient smtpClient = new SmtpClient("smtp.gmail.com");
        //port number for gmail
        smtpClient.Port = 587;
        //credentials to login in to Gmail account
        smtpClient.Credentials = new NetworkCredential("sender@gmail.com", "password");
        //enabled SSL
        smtpClient.EnableSsl = true;
        //Send an email
        smtpClient.Send(mailMessage);
    }
    catch (Exception ex)
    { }
}

 


توسط : عثمان رحیمی  1818 روز قبل ، یکشنبه 6 مهر 1393 ساعت 20:16  0  4090

نظر شما برای ما مهم است و به ما در بهبود سایت کمک میکند.


ارسال نظر
  • نام (اختیاری ) :
  • پست الکترونیک :
  • توضیحات :

مطالب مرتبط